Susak

Професор кафедри соціології

Віктор Сусак

Викладання:

 • Теорія імовірностей та математична статистика
 • Методологія та методи збору кількісної соціальної інформації
 • Конструювання вибіркової сукупності
 • Вступ до теорії ймовірностей
 • Кількісні методи соціологічних досліджень
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Основи математичних методів в соціологічних дослідженнях
 • Статистичний аналіз баз даних соціологічних досліджень
 • Соціологія посткомуністичних трансформацій
 • Соціологія емерджентних суспільств
 • Аналітична соціологія

Наукові зацікавлення:

 • методологія та методи досліджень регіоналізму
 • регіоналізм в пострадянській Україні
 • соціологія посткомуністичних трансформацій
 • соціологія соціальних взаємодій, соціального капіталу та громадянського суспільства
 • методологія та методи соціологічних досліджень (кількісні методи; поглиблений аналіз кількісних баз даних)
 • соціоінженерія
Біографія
Публікації (вибрані)
Проекти/Ґранти
Веб-сайти / ID

Біографія

Публікації (вибрані)

Авторські публікації.

 • Сусак В. І. Концепція регіоналізму у поясненні суспільних взаємодій: багатоскладова горизонтальна проекція компонентів соціальної структури суспільства / В. І. Сусак // Тези ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Проблеми розвитку соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в соціологічному розумінні суспільства” (22-23 травня 2014 р.). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут соціології НАН України, Соціологічна асоціація України. – С. 75-78. (0,2 д. а.)
 • Сусак В. І. До питання про природу регіоналізму в сьогочасному українському суспільстві / В. І. Сусак // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 19. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 259-269. (0,8 д. а.)
 • Сусак В. І. “Традиційний” регіоналізм vs “новий” регіоналізм: соціологічне моделювання для реалій сьогочасного українського суспільства / В. І. Сусак // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. – Том 18. Вип. 2 (18). Част. 2. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, 2013. – С. 49-53. (0,6 д.а.)
 • Сусак В. І. Моделювання регіоналізму в Північній Америці / В. І. Сусак // Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна. Випуск 7. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – C. 16-22. (0,5 д.а.)
 • Бібліографія працівників Інституту історичних досліджень: Віктор Сусак // Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка. Бібліографія: 1993-2012 / упоряд. Тарас Романюк; наук. ред. Андрій Ясіновський. – Львів, 2013. – С. 136-142. (0,3 д.а.)
 • Сусак В.І. Регіоналізм в контексті множинної модерності сьогочасного українського суспільства (постановка проблеми) / В.І. Сусак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. – 2012. – Вип. 3. – C. 46-49. (0,6 д.а.)
 • Сусак В.І. До питання конструювання показників модерності в контексті реалій сьогочасного українського суспільства / В.І. Сусак // Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна. Випуск 5. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 10-16. (0,4 д.а.)
 • Сусак В.І. Робоча програма навчальної дисципліни “Основи математичних методів у соціологічних дослідженнях” / В.І. Сусак // Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів: навч.-метод. посіб. (частина 1): [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско, О.Т. Бень, Т.С. Бурейчак та ін.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 144-197. (2,33 д.а.)
 • Сусак В.І. Політичні преференції жителів Львова, Донецька, Києва, Житомира та Херсона: поляризація чи розмаїття? / В.І. Сусак // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Том. 16. Випуск 10. Серія: Соціологія і політичні науки. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, 2011. – С. 386-396. (0,6 д.а.)
 • Сусак В. І. Патерналізм як ймовірна складова демократизації сучасного українського суспільства / В. І. Сусак // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 15. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 379-381. (0,31 д. а.)
 • Сусак В. І. Патерналізм як складова демократизації сучасного українського суспільства / В. І. Сусак // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 390. (0,09 д. а.)
 • Сусак В. І. Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 “Соціальні структури та соціальні відносини” / В. І. Сусак. – Київ, 2009. – 16 с. (1,00 д. а.)
 • Сусак В. І. Я змалку відчуваю час дуже добре. Я можу бути без годинника і знати котра година, тому що в мене всередині цокає якийсь свій годинник (сторінки зі життєвої історії професора Наталії Йосипівни Черниш) / В. І. Сусак // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка. 2008. – Вип. 2. – C. 5-16. (0,82 д. а.)
 • Сусак В. І. Вітаємо Наталію Йосипівну Черниш / В. І. Сусак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. № 2 (квітень-червень). – С. 219-223. (0,47 д. а.)
 • Сусак В. І. Типологія патерналізму / В. І. Сусак // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка. 2007. – Вип. 1. – С. 64-78. (1,15 д. а.)
 • Сусак В. І. Таблиці одновимірних розподілів трендового соціологічного дослідження „Львів-Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей – 1994, 1999, 2004 рр.” / В. І. Сусак // Україна Модерна. Спеціяльний випуск – „Львів-Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні / За редакцією Ярослава Грицака, Андрія Портнова і Віктора Сусака. – К.: Критика, 2007. – С. 299-356. (1,62 д. а.)
 • Сусак В. І. Фактор мови та зміни політичних постав: порівняльний аналіз Львова та Донецька (1994-2004 рр.) / В. І. Сусак // Україна Модерна. Спеціяльний випуск – „Львів-Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні / За редакцією Ярослава Грицака, Андрія Портнова і Віктора Сусака. – К.: Критика, 2007. – С. 137-159. (1,26 д. а.)
 • Сусак В. І. Патерналізм / В. І. Сусак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. № 3 (липень-вересень). – С. 76-94. (1,4 д. а.)
 • Сусак В. І. Самоорганізація versus державний патерналізм: порівняльний аналіз установок жителів Львова і Донецька (1994-2004) / В. І. Сусак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. № 1 (січень-березень). – С. 63-73. (0,6 д. а.)
 • Сусак В. І. Регіональні особливості політичної культури українського суспільства: порівняльний аналіз міжпоколінських подібностей та відмінностей у політичних орієнтаціях населення Львова та Донецька / В. І. Сусак // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2005. – С. 292-298.
 • Сусак В. І. Методологія дослідження питання сучасних гостьових робітників та іммігрантів зі Східної Європи в Португалії / В. І. Сусак // Українська трудова міграція у контексті змін сучасного світу / Під ред. І.Маркова. – Львів: Компанія “Манускрипт”, 2005. – С. 182-185.
 • Susak V. Becoming an Agent of Change: Analyzing Narratives by Leaders in Post-Soviet Ukraine / Victor Susak // Nationalities Papers. – Volume 33, No. 3, September 2005. – P. 369-386.
 • Сусак В. І. До питання про регіональні особливості політичної культури українського суспільства: схід проти заходу, захід проти сходу? / В. І. Сусак // Україна – проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США (Львів, 18-21 вересня 2003 р.). – К.: Стилос, 2003. – С. 51-64.
 • Сусак В. І. Українські гостьові робітники та іммігранти в Португалії (1997-2002 рр.) / В. І. Сусак // Україна в сучасному світі. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США, Ялта, 12-15 вересня 2002 р. – К.: Стилос, 2003. – С. 194-207.
 • Сусак В. І. Артикуляція історичної спадщини України її громадянами (регіональні подібності та відмінності на прикладі Львова і Донецька) / В. І. Сусак // Розвиток України в регіональній перспективі: політичні, економічні, соціальні проблеми регіоналізації: конференція українських випускників програм наукового стажування у США, Харків, 25-27 травня 2001 р. Виступи учасників та дискусія. – К.: Стилос, 2002. – С. 197-219.
 • Сусак В. І. Відображення політичної історії України в пам’яті її громадян: регіональні особливості на прикладі Львова та Донецька / В. І. Сусак // Наукові записки національного університету „Києво-Могилянська академія“. – 2001. Т. 19 „Політичні науки“. – С. 36-45.
 • Сусак В. І. Досвід використання якісних методів соціологічних досліджень в роботі з учнями старших класів / В. І. Сусак // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2001. – С. 486-489.
 • Сусак В. І. До питання регіоналізму в сучасній Україні / В. І. Сусак // Сучасна Україна: політичні, економічні і соціальні аспекти розвитку (матеріали конференції українських випускників освітніх програм США. Одеса, 15-17 вересня 2000 року). – Київ: Київський проект Інституту Кеннана, 2001. – С. 138-142.
 • Сусак В. І. „Жива історія моєї родини: методологічний посібник для виконання старшокласниками науково-дослідного проекту.“ – Львів: Львівська обласна Мала Академія Наук, 2000.
 • Susak V. Historical Memory: the Galician Town of Berezhany during the Second World War / Victor Susak // Working Papers in Ukrainian Studies of the Ukraine Centre at the University of North London. September 1999.
 • Сусак В. І. „Жива історія Бережан та околиць 1930-х — 1945 років“: інтерв’ю з Галиною Сказків / В. І. Сусак // Україна модерна. Число 2-3 / За редакцією В.Верстюка, Я.Грицака, Л.Зашкільняка, В.Кравченка, М.Крикуна. – Львів: Інститут історичних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка, 1999. – С. 273-308.
 • Susak V. Becoming an Agent of Changes: Interactions of Social and Personal Experiences as Told by Leaders in Post-Soviet Ukraine / Victor Susak // Working Papers of Workshop “Identity Formation & Social Issues in Global Perspective” – the University of Michigan CREES, May 11-15, 1998.
 • Сусак В. І. Реалії „нової України“ у сприйнятті пересічних людей / В. І. Сусак // Нова Україна і нова Європа: час зближення (Матеріали міжнародного семінару. – Львів, 3-6 листопада 1996 року), за редакцією Марії Зубрицької. Львів: Літопис, – С. 80-88.

Публікації у співавторстві.

 • ПОДАНО ДО ДРУКУ (СТАТТЯ): Сусак В.І., Ващинська І.І. Лояльнісна компонента ідентичності “українець/ка”: регіональні виміри на прикладі міст Львова та Донецька (1994-2015 рр.) [Текст] / В.І. Сусак, І.І. Ващинська // Український соціум. – № 3(62), 2017. (0,6 д.а.)
 • Сусак В. І., Ващинська І.І. Лояльнісна компонента ідентичності “українець/ка”: регіональні виміри на прикладі міст Львова та Донецька (1994-2010 рр.) [Текст] / В.І. Сусак, І.І. Ващинська //  Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість”, 25-26 трав. 2017 р., (м. Київ). Наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін., під заг. ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.]. – К.: Логос, 2017. – С. 160-161. (0,2 д. а.)
 • Маланчук, О., Черниш Н.Й., Сусак В.І. Форсований вибір: ідентичності та постави до і після Євромайдану [Текст] / О. Маланчук, Н.Й. Черниш, В.І. Сусак // Український соціум. – № 4(59), 2016. – С. 8-20. (1,1 д.а.)
 • Черниш Н.Й., Сусак В.І. Прелюдія. Важкий тягар “радянської спадщини”: ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994–2010 рр.) [Текст] / Н.Й. Черниш, В.І. Сусак // Український соціум. – № 3(58), 2016. – С. 8-18. (0,7 д.а.)
 • Malanchuk O., Susak V. Multiple Social Identities as Moderators of Conflict in Ukraine? [Текст] / O Malanchuk, V. Susak // Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна. Випуск 9. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – C. 3-18. (0,80 д.а.)
 • Іванкова-Стецюк, О. Регіонально-конфесійні аспекти суспільно-політичного життя сучасної України в дзеркалі методології моделювання структурними рівняннями [Текст] / О. Іванкова-Стецюк, В. Сусак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – 2015. – N 1. – С. 27-43. (1,00 д. а.)
 • Іванкова-Стецюк О. Виклики та адаптаційні резерви полілокальних родин українських трудових мігрантів / О. Іванкова-Стецюк, Г. Селещук, В. Сусак. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України; Комісія УГКЦ у справах мігрантів, 2011. – 104 с. (Сусак В.І. є співавтором розділів “Методологія дослідження”, “Перспективи функціонування родини в умовах полілокальності: руйнування vs модифікація?”, висновків та рекомендацій, додатку Б “Приклад інструментарію гіпотетичного статистичного опитування членів полілокальних родин українських трудових мігрантів”. Загальний обсяг авторського тексту Сусака В.І. – 0,7 д. а.)
 • Україна Модерна. Спеціяльний випуск – „Львів-Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні / За редакцією Ярослава Грицака, Андрія Портнова і Віктора Сусака. – К.: Критика, 2007. – 358 с. (29,25 д. а.)
 • Грицак Я. Й., Черниш Н. Й., Сусак В. І., Середа В. В., Благітка М. Я. Звіт про науково-дослідну роботу “Формування національних і соціальних ідентичностей в Україні новітнього часу (ХІХ-ХХ ст.)” ОБ-94Б, заключний. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. 90 с.
 • Боднар Г. А. Фактори історичної пам’яті українців, переселених 1946 року з Ярославського повіту (Польща) у село Смереківка Перемишлянського району Львівської області / Г. А. Боднар, В. І. Сусак // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали другої наукової краєзнавчої конференції 21 листопада 2002 р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 320-331.
 • Черниш Н. Й., Середа В. В., Сусак В. І., Сивик В. М., Хричіков С. В., Бурейчак Т. С., Зайцева Н. О., Демків О. Б., Зінчук В. П. Науковий звіт за результатами конкретно-соціологічного дослідження інформаційного простору м. Львова (грудень 2002 р. – лютий 2003 р.) – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 86 с.
 • Hrytsak Y. Constructing a National City: The Case of L’viv / Yaroslav Hrytsak, Victor Susak // Composing Urban History and the Constitution of Civic Identities / edited by John J. Czaplicka and Blair A. Ruble assisted by Lauren Crabtree. – Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2003. – P. 140-164.
 • Сусак В. І., Грицак Я. Й. Матеріали польової роботи (фокус-групові дискусії у Львові та в Донецьку) проекту „Історична пам’ять та формування регіональних ідентичностей в пост-радянській Україні: приклад Львова у порівняльному контексті.“ – Львів: Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002.
 • Сусак В. І. Програма курсу лекцій „Якісні методи соціологічних досліджень“ / В. І. Сусак, В. В. Середа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001/4: жовтень-грудень. – С. 180-186.
 • Дацик М. М. Результати соціологічного опитування аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка з питань трансформації післяуніверситетської освіти / М. М. Дацик, Н. Й. Черниш, В. І. Сусак // Можливі шляхи реформування аспірантури/ докторантури в Україні. Матеріали семінару у Львівському національному університеті імені Івана Франка 27-29 квітня 2001 року. – Львів, 2001. – С. 31-39.
 • Сусак В. І. Якісні методи соціологічних досліджень. Навчальна програма основного курсу магістерської програми з соціології / В. І. Сусак, В. В. Середа. – Львів: Центр розвитку магістерських програм Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 99 с.
 • „The New Ukraine“ An exhibition by Bradford Heritage Recording Unit, The British Library National Sound Archive and University of Sheffield. Photographs by Tim Smith. Oral History by Rob Perks, Graham Smith, Victor Susak. Bradford Industrial Museum, 1st November – 11th January, 1998.
 • Gudziak B. Becoming a Priest in The Underground: The Clandestine Life of The Ukrainian Greco-Catholic Church / Borys Gudziak, Victor Susak // „Oral History“ Journal of The Oral History Society. – Autumn 1996. – Volume 24, No.2 „Religion & Belief“. – P. 42-48.
 • “Chornobyl Nuclear Disaster. 10th Anniversary of April 26, 1986.” Exhibition, prepared by the Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre in cooperation with Petro Jacyk Central and East European Research Centre and St. Vladimir Institute Library. – April 15-30, 1996. Robarts Library, 1st Floor, University of Toronto.

Проекти/Ґранти

Стипендії, гранти

 • березень-серпень 2012 – Фулбрайтівський візитуючий дослідних при Інституті Кеннана Міжнародного Центру для Дослідників імені Вудро Вільсона (м. Вашингтон, ОК); дослідницький проект “Концепція регіоналізму як пізнавального підходу до пояснення макроструктурних соціальних взаємодій”.
 • 2004-2005 – виконання індивідуального науково-дослідного проекту “Регіональні особливості політичної культури сучасного українського суспільства: приклади міст Львова та Донецька”. Фінансування Канадським Інститутом Українознавчих Студій університету провінції Альберта (Канада) (частково з Меморіального фонду ім. Миколи Кліда, частково з Вічного фонду ім. Родини Юхименко, та частково з Програми дослідження Східної України ім. Ковальських).
 • березень 2003 – малий грант у рамках Програми Грантів для випускників Освітніх Програм Державного Департаменту США для готування та видання колективної монографії “Колективна ідентифікація та пострадянська трансформація в Україні: приклади Львова та Донецька, 1994-2004 р.”
 • 11 квітня – 6 липня 2002 р. – стипендія для наукового стажування при Центрі соціальних студій Коїмбрського університету (Португалія) в якості соціолога-дослідника міжнародного проекту „Політична економія міграції до Європи, що об’єднується“. Науковий керівник проекту – проф. Марія Баганья (Prof. Maria I. Baganha). Грант Коїмбрського університету.
 • січень-липень 2001 – стипендія для розроблення основного курсу „Якісні методи соціологічних досліджень“ (у співавторстві з Вікторією Середою) експериментальної магістерської програми зі соціології Львівського національного університету імені Івана Франка. Грант Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт).
 • квітень-травень 2000 – наукова робота при університетському коледжі Південного Стокгольму, проект „Інституціоналізація демократії: дослідження міст – регіональних центрів в Польщі та Україні“. Грант університетського коледжу Південного Стокгольму.
 • травень-серпень 1999 – наукові дослідження при Інституті Кеннана Міжнародного Центру для дослідників ім. Вудро Вільсона (м. Вашингтон, США). Грант Інституту Кеннана, програма Регіонального наукового обміну (RSEP) фундації USIA (Інформаційне Агентство Уряду США).
 • жовтень 1995 – травень 1996 – стипендія ім. Гаррі Гаірея при Багатокультурному історичному товаристві провінції Онтаріо (Торонто, Канада) – проект з усної історії „Українсько-канадські родини в ХХ ст.: тяглості та перервності, соціальні траєкторії та взаємини між поколіннями“. Грант Багатокультурного історичного товариства провінції Онтаріо.
 • 1993-1995 – грант для проведення дослідження „Суспільно-політичне та культурне життя в Україні в ХХ ст. в усних спогадах сучасників“. Фінансування за програмою ДКНТ України „Взаємодія суспільних та особистих якостей людей в умовах радикальних змін в Україні“.

Участь в проектах; загальна кількість – 38, серед них найважливіші:

 • січень 2017 – до тепер. Проект Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка “Регіоналізм в Україні: ідентичності, цінності, історія” (керівник – д.і.н., проф. Леонід Зашкільняк). Спронсор проекту: Міністерство освіти і науки України.
 • 1994 р. – до тепер. Проект кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, Інституту соціальних досліджень Мічиганського університету, кафедри соціології Українського католицького університету „Львів-Донецьк-Київ-Житомир-Херсон-Одеса-Дніпро-Харків: порівняльний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей“ (керівники – д.і.н., проф. Ярослав Грицак, д.с.н., проф. Наталія Черниш, доктор Оксана Маланчук, доц. Віктор Сусак, доц. Данило Судин). Спонсори проекту: Інститут соціальних досліджень Мічиганського університету та Програма дослідження сучасної історії України імені Петра Яцика.
 • січень 2014 – липень 2105. Проект Комісії УГКЦ у справах мігрантів “Проблема сучасної трудової міграції громадян України у засобах масової інформації” (керівник – Григорій Селещук, голова Комісії УГКЦ у справах мігрантів).
 • січень 2011 – грудень 2013. Науково-дослідна тема кафедри історії та теорії соціології “Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей та інституціональний розвиток у сучасному українському суспільстві: глобальний та регіональний контекст” (номер державної реєстрації роботи: 0111U005522).
 • січень 2008 – грудень 2010. Науково-дослідна тема кафедри історії та теорії соціології “Соціокультурні виміри пострадянського суспільства: національне, регіональне (г)локальне” (номер державної реєстрації роботи: 0108U007780).
 • січень 2005 р. – грудень 2007 р. Науково-дослідна тема кафедри історії та теорії соціології “Соціологічні виміри сучасного українського суспільства: регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації” (номер державної реєстрації роботи: 0105U4004942).
 • 23 червня – 2 липня 2006 р. – відрядження до Центру російських, східноєвропейських та євразійських студій Канзаського університету (США) у рамках проекту співпраці зі Львівським національним університетом імені Івана Франка щодо проведення спільного дослідження регіоналізму в Україні.
 • квітень-травень, листопад-грудень 2005 р. – за дорученням Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка взяв участь в опитуванні студентів з метою з’ясування їхнього оцінювання якості викладання предметів. Виконував обов’язки системного адміністратора проекту, керував етапом аналізу даних, взяв участь у укладанні звітних таблиць.
 • 10 липня – 7 жовтня 2004 р. – наукове стажування при соціологічному факультеті та Центрові російських та східноєвропейських студій Канзаського університету (США) у рамках проекту співпраці зі Львівським національним університетом імені Івана Франка щодо розвитку соціології, політології та американознавчих студій при ЛНУ ім.І.Франка.
 • лютий 2003 – грудень 2005 – науково-дослідний проект Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка 07.07/00107 ”Історична спадщина і соціальний капітал у новітній Україні”, що фінансується Фондом фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України. Виконую обов’язки керівника порівняльного міжрегіонального статистичного опитування у Львові та в Донецьку в обсязі 400 респондентів в кожному з міст, беру участь у науковому опрацюванні та аналізі отриманих даних.
 • січень 2001 – грудень 2003 – спільний науково-дослідний проект Інституту історичних досліджень та кафедри історії та теорії соціології „Формування національних і соціальних ідентичностей в Україні новітнього часу (XIX-XX ст.)“. Співкерівники – проф. Ярослав Грицак, проф. Наталія Черниш. Виконання функцій відповідального виконавця. Фінансування Міністерства освіти і науки України по розділу „Фундаментальні дослідження наукових установ“.
 • січень 2001 – травень 2002 – мегапроект „Вища освіта: лідерство для прогресу.  Історія“ – „Non multa sed multum“. Грант Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт).
 • жовтень 2000 – травень 2001 – проект „Історична пам’ять та формування регіональних і національних ідентичностей: приклад Львова у порівняльній перспективі“. Науковий керівник – професор Ярослав Грицак. Грант CEU Junior Faculty Research Support Scheme 1999/2000.
 • жовтень 1997 – липень 2000 – міжнародний польсько-українсько-швецький проект „Інституціоналізація демократії: Польща і Україна в порівняльній перспективі“ (науковий керівник проекту др. Мартін Аберг, університетський коледж Південного Стокгольму, Швеція).
 • вересень 1997 – грудень 2000 – Проект Інституту історичних досліджень „Націоналізм і проблеми модернізації: національні і соціальні ідентичності в новітній Україні“ (керівник – д.і.н. Ярослав Грицак). Грант Міністерства освіти і науки України, Фонд фундаментальних досліджень. У співпраці з д-ром Оксаною Маланчук (Інститут соціальних досліджень Мічиганського університету) та проф. Артуром Міллером (Інститутом суспільних досліджень університету Айова).
 • травень 1997 – липень 1998 – проект „Жива історія Бережан та околиць 1930ті рр. – 1945 р.“. Керівник – професор Шимон Редліх, університет Бен-Гуріон (м. Беер-Шева, Ізраїль). Грант цього ж університету.
 • січень 1997 – травень 1998 – проект „Львів – Перемишль: доля двох міст – етнічні та міжконфесійні взаємини на українсько-польському пограниччі“ (керівник – к.і.н. Ярослав Грицак). Грант RSS – Інститут відкритого суспільства, Прага.
 • травень 1996 – травень 1998 – міжнародний соціологічний проект „Формування ідентичностей та суспільні реалії в Естонії, Україні та Узбекистані“ під керівництвом Центру російських та східноєвропейських студій Мічиганського університету, керівник – проф. Майкл Кеннеді. Грант Фундації Форда.
 • жовтень 1993 – травень 1994 – проект „Львів-Донецьк: порівняльний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей“ (керівники – к.і.н. Ярослав Грицак, доктор Оксана Маланчук, професор Наталія Черниш). Грант Міжнародного Фонду „Відродження“.
 • листопад 1992 – жовтень 1993 – Проект Інституту Історії Церкви (Львів) „Жива історія підпілля УГКЦ, 1946-1989 рр.“ (керівник – д-р Борис Гудзяк). Грант Фондації IREX.
 • січень 1989 – Всесоюзний перепис населення. Керівник переписного відділу у Львові.

Веб-сайти / ID

Профіль Academia.Edu