foto

Доцент кафедри соціології

Вікторія Середа

Викладання:

 • Соціологія (українською та англійською мовами)
 • Вступ до соціології
 • Соціологія міста
 • Якісні методи збору соціологічної інформації
 • Якісні методи аналізу соціологічної інформації
 • Етносоціологія
 • Теорії націоналізму
 • Історія і память
 • Усна історія
 • Соціологія ЗМІ
 • Теорії управління
 • Соціологія управління

 

Наукові зацікавлення:

 • націоналізм та ідентичності, національна ідентичність,
 • історична пам’ять,
 • соціологія міста,
 • соціологія повсякденності,
 • якісні методи збору та аналізу даних.
Біографія
Публікації
Проекти/Ґранти
Веб-сайти / ID

Біографія

Соціолог, кандидат соціологічних наук (2006). Навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність історія), Будапештському університеті імені Етвоша Лоранда (спеціальність соціологія, магістерська програма ЮНЕСКО “Національні меншини”) та в Едінбурзькому університеті (спеціальність соціологія, програма MSc by Research). 2002-2015 – Викладала соціологію у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Впродовж 2006 -2008 – науковий співробітник Інституту соціології НАН України. З 2011 по 2015 рр. в Центрі міської історії ЦСЄ керувала проектом “Регіон, нація та інше: iнтердисциплінарне та міжкультурне переосмислення України”. Організатор та учасник понад 30 соціологічних досліджень, зокрема і міжнародних, які включали такі методи, як, масові опитування, фокус-групові дослідження, глибинні інтерв’ю, контент- та дискурс-аналіз.

Член і засновник Науково-дослідного центру “Жінка і суспільство”, Науково-дослідного центру “Суспільство прикордоння: Історія і сучасність”, член Соціологічної асоціації України.

Публікації

 • Редагування:
  1. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – Вип. 2.
  2. UKRAJNA SZÍNEVÁLTOZÁSA 1991–2008. Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök” / Szerkesztette: Fedinec Csilla és Szereda Viktória. – Baratislava: Kalligram, 2009. – 424 p.

   

  Інші публікації:

  1. Вплив польських та українських шкільних підручників з історії на формування польсько-українських етнічних стереотипів // Вісник львівського університету. Серія історична. Випуск 35-36. – Львів, 2000. – С.387 – 399.
  2. “Regional Historical identities in Ukraine: Case Study of Lviv and Donetsk” // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Соціологічні науки. – Том. 20. – Київ, 2002. – С.26-34.
  3. Конструювання образу іншого та історичної ідентичності в Україні і Польщі: порівняльно-текстуальний аналіз шкільних підручників з історії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2003. – С. 270-276.
  4. Означення героїчного минулого і політика національної ідентичності: за матеріалами львівського дослідження // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2004. – С.353-356.
  5. Середа В. “Історія вчить”: історичний дискурс в офіційних промовах Президента України Л.Кучми// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2005. – С.318-323.
  6. Sereda V. Polish-Ukrainian Ethnic Stereotypes in History Textbooks // Czeslaw Robotycki, ed. Cultural Identity and Ethnicity in Central Europe. – Krakow, 2004. (Prace Etnograficzne UJ, zeszyt 37).
  7. Середа В. Стосунки Сходу та Заходу України: історичні ідентичності і націєструктуруючі процеси // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє. – Луганськ, 2006. – С.183-196.
  8. Середа В. Регіональні особливості історичних ідентичностей та їх вплив на формування сучасних політичних орієнтацій в Україні: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук: 22.00.04 / Інститут соціології НАН України. – Київ, 2006. – 20 с.
  9. Середа В. Регіональні виміри українського соціуму: історичне минуле і національні ідентичності // Агора. Україна – регіональний вимір. Випуск 3. – Київ, 2006. – С.29-41.
  10. Середа В. Особливості репрезентації національно-історичних ідентичностей в офіційному дискурсі президентів України і Росії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №3. – С.191-212.
  11. Середа В. Аналіз зв’язку преференцій респондентів Львова і Донецька щодо національного минулого з їх соціально-демографічними характеристиками // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. Харків, 2006. – С.125-131.
  12. Середа В. Усна історія як метод і методологія: деякі проблеми створення та інтерпретації усноісторичних джерел // Україна Модерна. – 2007.- T.11. – С.159-65. [співавтор Л.Малес]
  13. Середа В. Исторический дискурс в официальных речах президентов Украины ы России // http://www.polit.ru/analytics/2007/04/05/politdiskurs.html [09.04.2007]
  14. Sereda W. Święta historyczne i bohaterowie narodowi w świadomości mieszkańców Doniecka i Lwowa // Ukraina Nowa. Red. Jaroslaw Moklak. – Krakow: “Historia Iagellonica”. – 2006. – № 2. – Pp.109-122.

  15. Sereda V. Regional differences in historikal identities and their impact on the formation of current political orientations in Ukraine/ Проблемы развития регионального социума: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Саранск. 19-20 окт. 2006: в 2 ч. / НИИ регионологии. отв. ред. Н.П.Макаркин. – Саранск, 2006. – Ч.2. – С.421-422. 16. Середа В. Націєструктуруючі  процеси та  сторична пам’ять в Україні: вироблення теоретичних підходів // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса: ПДПУ  м. К.Д. Ушинського. – 2006. –  № 2 (17). – С.146-151.17. Szereda Viktória. Történelmi diskurzus Ukrajna és Oroszország elnökeinek hivatalos beszédeiben // Regio.   – 2007.  – V.18 (3). – Рp. 47-69.18. Середа В. Регіональні особливості історичної ідентичності: гендерний аспект // Вісник Одеського національного університету. – 2007. – Т.12. – Вип.6. Соціологія і політичні науки. – С. 78-88.19. Середа В. Исторический дискурс и национальное прошлое в официальных речах Президентов Украины и России // Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации / Под редакцией Л.Дробижевой, Е.Головахи. – Киев: Институт социологии НАН Украины; Институт социологии РАН, 2007. – С.69-96.20. Sereda V. Regional Historical Identities and Memory // Львів-Донецьк: соціальні ідентичності в сучасній Україні. Україна Модерна. Спеціальний випуск / За ред. Я.Грицака, А.Портнова, В.Сусака. Львів-Київ: Критика, 2007. – С. 160-209.21. Середа В. Суб’єктивна надійність: теорія і метод вимірювання (ІСН) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – №1. – С. 166-188. [співавтори Є.Головаха, А.Горбачик, Т.Любива, Н.Паніна, К.Урсуленко]22. Середа В. “Львів’янин” – окрема ідентичність чи просто прописка? // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – 2008.  – № 795. – С. 94-98. [співавтор Д.Судин]

  1. Cереда В. Один день із життя українського соціуму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – №3. – С. 5-23.
  2. Середа В. Політика пам’яті у міському просторі: вироблення теоретико-методологічної схеми дослідження // Вісник Одеського національного університету. – 2008. – Т.13. – Вип.5. Соціологія і політичні науки. – С. 214-223.
  3. Середа В. Місто як lieu de mémoire: спільна чи поділена пам’ять? Приклад Львова // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – Вип. 2. – С. 73-99.
  4. Szereda V. A varos mint lieu de memoire: egyseges vagy megosztott emlekezet?

  Lemberg peldaja / Fedinec Csilla, Szereda Viktória (szerk.). Ukrajna színeváltozása 1991–2008: Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök (Munkaanyag; szerkesztés és fordítás folyamatban). – Baratislava: Kalligram, 2009. – P. 199-219.

  1. Politics of Memory and Urban Landscape: the Case of Lviv after World War II. Transit extra. Addition to Transit. – 2008. – Nr.37.

  http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=270

  1. Функціонування історичних стереотипів у свідомості населення сучасної України: регіональний аспект // Історичні міфи та стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні. – Львів, 2009. – С.36-52. [співавтор О.Середа]
  2. Середа В. Покликані бути фахово визнаними // Соціологія і суспільство сьогодні. Матеріали ІІ Міжнародних соціологічних читань памяті Н.В.Паніної/ За наук. ред. Є.І.Головахи та О.Г.Стегнія. – Київ: Інститут соціології НАНУ, 2009. – С. 173-181.
  3. Соціальна пам’ять та проблеми націєтворення в сучасній Україні // Історія, ментальність, ідентичність: історична пам’ять українців та поляків у період формування національної свідомості в 19 – першій половині 20 ст. – Львів, 2011. – С.37-43.
  4. The Changing Symbolic Landscape of Lviv. In Zdzislaw Krasnodebski, Stefan Garsztecki, Rüdiger Ritter (eds.): Politics, History and Collective Memory in East Central Europe., Hamburg: Krämer, 2012. P.359-386.

  32. Середа В. Галицька ідентичність – міф чи реальність? // Сучасні суспільні проблеми
  у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. ТХІІІ. Вип.257, Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – С.150-161.

  1. Середа В. Мазурик О. Політика памяті в Україні: між загальнонаціональним та регіональним рівнями // Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н.Каразіна. – 2013. – №1045. – С.101-109.
  2. Роль шкільної історичної освіти та вчителів історії у формуванні міжгрупової толерантності в Україні // Вісник Одеського університету. Соціологія і політичні науки. – 2013. – С.25-33.
  3. 35. Sereda V. Gedenkstatte im Wandel: Ein Spaziergang uber den Prospect Svobody (Freiheitsprospekt) // Ost-West. Europäische Perspektiven. – 2014. – №12 (3). – p.167-174.
  4. Середа В. Особливості функціонування молодіжних громадських організацій у м. Львові: Динаміка та актуальний стан // Український соціум. – 2014. – №3. – С.15-23 [співавтор Яхтома О.]
  5. Середа В. Роль української освітньої системи у процесі культурно адаптації іноземних школярів (учнів) і студентів //Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Вип.: 20. – Харків:: Харківнський національний університет ім.В.Н.Каразіна. – С.315-322. [співавтор Матійчук І.М]
  6. Середа В.В. Політична культура України: діахронний вимір // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2014. – Вип. 8. – С.153-168.
  7. Sereda V. Ukraine After Euromaidan: What Difference Does A Revolutuin make? Athlantic Council. – September 16th, 2015. http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/ukraine-after-euromaidan-what-difference-does-a-revolution-make
  8. Вікторія Середа. Переосмислюючи український ідентифікаційний простір: громадський активізм в Україні після Євромайдану // Феномен майдану в українському суспільстві: соціологічні інтерпретації / за наук. редакцією Є.І. Головахи та О.Г. Стегнія. – Київ: Інститут соціології НАН України.- С. 58-78. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/418

   

  Дидактичні публікації

   

  Підручники:

  1. Середа В. Етносоціологія: Навчальний посібник. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 160 с.
  2. 2. Середа В. Якісна парадигма в етносоціології // Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навчальний посібник / За ред. Н.Костенко та Л.Скокової. – Київ: Інститут соціології НАНУ, 2009. – С. 228-247. (Гриф МОН)
  3. Соціологія міста: навчальний посібник / Л.В.Малес, В.В.Середа, М.О.Соболевська, Ю.Г.Сорока та ін.; за заг. ред. О.К.Міхеєвої. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – 464 с.
  4. Якісні методи збору соціологічної інформації // Соціологія. Частина І. Навчально-методичний посібник. Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2011.
  5. Історія та пам’ять // Соціологія. Частина І. Навчально-методичний посібник. Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2011.
  6. Соціологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. Посібник/ Н.Й. Черниш, Н.В.Коваліско, Т.Д.Лапан та інші/ за ред.. Н.Й.Черниш. – Київ: Знання, 2012. – С.295-325.
  7. Міжкультурна взаємодія і формування ідентичностей // Спільна історія. Діалог культур: навч. посібник. — Львів : ЗУКЦ, 2013. — С.7-46 (співавтор В. Дяків)

   

  Інші публікації:

  1. Курс “Соціологічні методи в гендерних дослідженнях” // Гентош, Ліліана; Оксана Кісь, Вікторія Середа, Олена Джеджора. Програми навчальних курсів з гендерної проблематики для вищих навчальних закладів Львова. – Львів: Науково-Дослідний Центр “Жінка і суспільство”, 2001. – С.18-29.
  2. Середа В., Сусак В. Навчальна програма курсу магістерської програми з соціології “Якісні методи соціологічних досліджень”. – Львів, 2001. 99 с.
  3. Середа В., Сусак В. Програма курсу лекцій “Якісні методи соціологічних досліджень” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №4. – С.180-187.
  4. 4. Середа В., Середа О. Навчальна програма курсу магістерської програми з соціології і культорології “Теорії націоналізму”. – Львів, 2002. – 70 с.
  5. Середа В. Нові методи викладання теорій націоналізму і етносоціології // Социология в аудитории: искусство преподавания. Сборник научно-методических материалов / Мин-во образования и науки Украины; Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина. – Харьков: Издательский центр Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина, 2003. – С. 132-145, 291-294.
  6. Історія переселення українців з теренів Республіки Польща у 1944-1949 роках. Збірка уривків інтерв’ю, зібраних учнями Львівської обласної Малої академії наук серед членів товариства «Надсяння» / Під ред. Середи В. – Львів: Край, 2007. – 64 с.
  7. Середа В.В. Соціологія міста. Навчальна програма курсу та методичні матеріали. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 28 с.

   

  Енциклопедичні статті

  1. Академічна Бесіда // Енциклопедія історії України. Робочий зошит. НАН України, Інститут історії України. – Київ: Наукова думка, 2001. – С. 32.
  2. Академічне Братство // Енциклопедія історії України. Робочий зошит. НАН України, Інститут історії України. – Київ: Наукова думка, 2001. – С.33.
  3. Академічна Громада // Енциклопедія історії України. Робочий зошит. НАН України, Інститут історії України. – Київ: Наукова думка, 2001. – С.33.
  4. Академіческій Кружок // Енциклопедія історії України. Робочий зошит. НАН України, Інститут історії України. – Київ: Наукова думка, 2001. – С.33.
  5. Академічна бесіда // Енциклопедія історії України. – Т.1. –Киів: Наукова думка, 2003. – С. 50.
  6. Академічне братство // Енциклопедія історії України.– Т.1.–Киів: Наукова думка, 2003. – С. 51-52.
  7. Академічна громада // Енциклопедія історії України.– Т.1.–Киів: Наукова думка, 2003.– С. 51.
  8. Академічний кружок // Енциклопедія історії України.– Т.1.–Киів: Наукова думка, 2003.– С. 52.
  9. Дружній Лихвар // Енциклопедія історії України. – Т.ІІ. –Київ: Наукова думка, 2004. – С. 447.
  10. Антін Дольницький // Енциклопедія історії України. – Т.ІІ. – Київ: Наукова думка, 2004. – С. 440-441.

  Рецензії

  1. Середа В. [рец.:] Гусейнов Г. Карта нашей Родины: идиологема между словом и телом. Москва: ОГИ, 2005 // Критика. – 2006. – Січень-лютий. –Ч.1-2. – С.25.
  2. Середа В. [рец.:] О.Богомолов, С.Данилов, І.Семиволос, Г.Яворська. Ісламська ідентичність в Україні Київ: AMES, 2005 // Критика. – 2006. – Березень.Ч.3. – С.14.

Проекти/Ґранти

 • Міжнародний соціологічний проект “Карпати” (Аркош-Клюж, Румунія) – асистент (жовтень, 1997)

 

 • Українсько-американський соціологічний проект “Львів-Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій соціальних лояльностей” (Львів-Донецьк, Україна) – асистент (жовтень 1999 – лютий 2000)

 

 • Соціологічний проект Світового банку “Український фонд соціальних інвестицій” щодо дослідження соціальних потреб у Хмельницькій області (Хмельницький, Україна) – асистент, (червень 2000)

 

 • соціологічний проект OSI-Budapest “Вплив децентралізації на соціальну політику” (Львів, Україна) – асистент (серпень 2000)

 

 • Міжнародний соціологічний проект “Перепис населення у с.Квазівала, Індія”, Едінбурзький університет (Едінбург, Великобританія) – асистент (червень 2001)

 

 • Соціологічний проект “Дослідження інформаційного простору м.Львова” (Львів, Україна) співавтор (грудень 2002 – лютий 2003)

 

 • Проект “Україна ХХ століття у жіночій пам’яті” (Львів-Харків-Крим, Україна) – співавтор, (вересень 2003 – вересень 2004)

 

 • Українсько-американський соціологічний проект “Львів-Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій соціальних лояльностей” (Львів-Донецьк, Україна) – співавтор (грудень 2004 – лютий 2005)

 

 • Соціологічний проект “Соціально-політичні орієнтації населення Львівської області” (Львів, Україна) – співавтор (січень 2006)

 

 • Українсько-британський соціологічний проект «Політичне дослідження». Організатори університет м. Кембридж та Інститут соціології НАН України (Львів, Україна) – співорганізатор (жовтень 2006)

 

 • 7 соціологічних досліджень, проведених у співпраці з міською адміністрацією Львова (зокрема, «Львівська ідентичність», «Львів 2007», «Львів 2008» – автор (2007-2009)

 

 • Міжнародний соціологічний проект “Львів-Донецьк-Київ-Житомир-Херсон: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей”. (Донецьк-Житомир-Київ-Львів-Херсон) – співавтор (березень 2010)

 

 • Міжнародний проект “Пам’ять про зниклі групи населення у сучасному міському середовищі Центральної і Східної Європи: трансформації пам’яті і міське планування у Львові, Чернівцях, Кишеневі і Вроцлаві” Центру Європейських Студій Лундського університету (Швеція) – керівник львівської частини якісного соціологічного дослідження (2013-2014)

 

 • Міжнародний проект «Лoкальна перспектива»  КІУСу Альбертського університету (з Мемoрiяльнoгo фонду ім. Михайла, Фoлoдимира й Олi Гальчук) – керівник (2013-2014)

 

 • Проект «Голоси спротиву і надії» Центру міської історії Центрально-Східної Європи за фінансової підтримки Варшавського університету. Проект передбачає збір інтерв’ю в учасників протесних акцій грудня 2013-лютого 2014 рр – співорганізатор (2013-2014)

 

 • Проект ЛОДА «Порівняльна оцінка інформаційного простору Львівщини (як інституту громадянського суспільства) на тлі інтенсивних суспільно-політичних трансформацій 2013-2014 рр» – співкерівник (2013-2014)

 

 • Міжнародний проект «Регіон, нація та більше Новий міждисциплінарний та транскультурний погляд на Україну» Swiss National Foundation Grant CR11I1L_135348 – керівник соціологічної частини (2011-2015)

 • Міжнародний проект «У пошуках 2015 пам’яті: ідентифікаційна роль соціальної пам’яті місця» Польської Академії наук. № 2011/03/B/HS6/03320 – співавтор (2012-2015)

 

 • Проект «Сучасні українські біженці: основні причини, стратегії переселення та проблеми адаптації» Посольства Великобританії та Миротворчої школи – співвиконавець (жовтень 2014- лютий 2015)

 

 • Проект «Homo militans» Посольства Великобританії та Миротворчої школи – співвиконавець (жовтень 2015- лютий 2016)

 

 • Міжнародний соціологічний проект «Львів-Донецьк–Київ–Дніпропетровськ–Харків–Одеса: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей» (UniversityofMichigan, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Український католицький університет) – співавтор (листопад 2015)

Веб-сайти / ID