IMG_20191210_114344

Професор кафедри соціології

Оксана Міхеєва

Викладання:

 • Соціологія міста
 • Бізнес-етика
 • Етика повсякденного життя

Наукові зацікавлення:

 • соціологія міста
 • соціологія девіантної поведінки
 • соціологія повсякденного життя
 • якісні методи збору та аналізу даних
Біографія
Публікації (вибрані)
Проекти/Ґранти
Веб-сайти / ID

Біографія

Оксана Міхеєва – доктор історичних наук (2012), професор (2014). Навчалась в Донецькому державному університеті (1988-1993). Кандидатську дисертацію «Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1921–1928)» захистила у 1999 р. У 1999-2000 рр. – працювала на кафедрі філософії та релігієзнавства Донецького державного університету штучного інтелекту. З 2001 р. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького державного університету управління. У 2005 – 2008 рр. – завідувач соціологічної лабораторії при кафедрі соціології управління Донецького державного університету управління.
У 2008-2011 рр. – докторант кафедри історії України Донецького національного університету. Захистила докторську дисертацію з історії за темою «Правоохоронні органи УСРР у роки непу: історичні аспекти формування та діяльності».
В Українському католицькому університеті працює з вересня 2014 р.
Прийняла участь та виступила організатором низки локальних та міжнародних соціологічних проектів. Є членом Міжнародної асоціації гуманітаріїв (http://www.mag-iah.com/en/), Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, Соціологічної асоціації України.
Член редколегії часописів «Україна модерна», «Схід», “The Studies of Warmia” (the journal of the Theological Faculty of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn).

Публікації (вибрані)

Монографії

 • Міхеєва О., Миронович Д., Судин Д., Сусак В. – Виклики сучасної міграції: українська
  спільнота в Парижі: Аналітичний звіт / За заг. ред. О. Міхеєвої. – Львів: Український
  католицький університет, 2018. – 140 с. (6,1 друк. арк.) http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1527
 • Міхеєва О. Становлення та функціонування правоохоронних органів УСРР (1921-1928 рр.) : історичні аспекти : [монографія]. –  Донецьк: Східний видавничий дім, 2011. – 456 с.
 • Міхеєва О. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929). – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. – 248 с. (ACLS shortterm and publication grants in the humanities) http://er.ucu.edu.ua/handle/1/92

Редакція

 • Спільна історія. Діалог культур: навч. посібник. / за ред. О. Міхеєвої, О.Ковалевської. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 256 с. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/105
 • Соціологія міста [Л.В.Малес, В.В.Середа, М.О.Соболевська, Ю.Г.Сорока та ін.]; за заг.ред. О.К.Міхеєвої.]. – Донецьк: вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 463 с. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/104
 • Результаты мониторинга состояния и перспектив развития предприятий малого бизнеса в городе Донецке / Под ред. О.К.Михеевой. – Донецьк: ДонГУУ, 2008. – 57 с.

Посібники з грифом МОН України

 • Міхеєва О.К., Савенкова М.Є. Бізнес-етика. Навчальний посібник. – Донецьк: ДонГУУ, 2009. – 212 с.
 • Соціологія міста [Л.В.Малес, В.В.Середа, М.О.Соболевська, Ю.Г.Сорока та ін.]; за заг.ред. О.К.Міхеєвої.]. – Донецьк: вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 463 с. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/104
 • Разом на одній землі. Історія України багатокультурна: навчальний посібник. Львів : ЗУКЦ, 2012. – 332 с. (колектив авторів)
 • Спільна історія. Діалог культур: навч. посібник / за заг. ред. О.Міхеєвої, О.Ковалевської. – 256 с. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/105

Навчальні посібники та методичні публікації (вибірково)

 • Перехрестя культур. Країни Чорноморського регіону та суспільно-політичні зміни в ХІХ-ХХ ст. Навчальний посібник – 2015[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/a/ucu.edu.ua/folderview?id=0B1kKCvEw5hiZWFludUJpNnBLRE0&usp=sharing# (співавтор, перекладач)
 • Перехрестя культур. Країни Чорноморського регіону та суспільно-політичні зміни в ХІХ-ХХ ст. Посібник для вчителя. – 2015[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/a/ucu.edu.ua/folderview?id=0B1kKCvEw5hiZWFludUJpNnBLRE0&usp=sharing# (співавтор, перекладач)
 • Міхеєва О.К. Методика викладання соціології: навчально-методичний комплекс. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – 48 с.
 • Міхеєва О.К. Бізнес-етика: навчально-методичний комплекс. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – 35 с.
 • Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства: навчально-методичний посібник / Н.Г. Діденко, І.Я. Тодоров, О.Р. Чуріна, О.К. Міхеєва; за заг. ред. Н.Г. Діденко. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 219 с.
 • Європейська політика і соціальне партнерство в ЄС: довідник / Н.Г. Діденко, І.Я. Тодоров, О.Р. Чугріна, О.К. Міхеєва. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 150 с.
 • Михеева О.К. Анализ текста как составляющая часть нетрадиционного преподавания социологии // Социология в аудитории: искусство преподавания. – Х.: Изд.центр Харьковского нац.ун-та им. В.Н.Каразина, 2003. – С.189 – 200.

Публікації (вибрані)

 • Міхеєва О. Gelinada Grinchenko, Oksana Mikheieva. From contact zone to battlefield: (un)real
  borders of the (un)declared war in Eastern Ukraine, 2014–2016. Published in: Laine, J. P., I. Liikanen
  & J. W. Scott (2018). Post-Cold War Borders: Reframing Political Space in the EU’s Eastern Europe.
  Routledge: London. P.169-187 (2,5 др. арк.).
 • Mikheieva, Oksana. S’engager pour défendre le Donbass. La motivation des combattants du
  conflit armé sur le territoire de l’Ukraine, vue des deux côtés de la ligne de front. Revue
  d’études comparatives Est-Ouest, vol. 49, 2: 21-64. June 2018. – https://www.cairn.info/revue-
  revue-d-etudes-comparatives-est-ouest-2018-2.htm (3,6 др. арк.)
 • Mikheieva O. (2019) Stepping out of the shadows: impact of the non-registration and non-
  recognition by the ukrainian authorities of the facts of life in non-government controlled areas
  (ngcas) on the roles of men and women in public and domestic life (PAX, Holland).
  https://www.paxforpeace.nl/our-work/programmes/gender-pilot-ukraine-2018 (6 др. арк.)
 • Міхеєва О. Окупація, війна та інші можливості // Гендерний журнал «Я». – 2015. – № 2. – С. 7-10 http://er.ucu.edu.ua/handle/1/438
 • Міхеєва О. Іронія як спосіб роботи з джерелом // Україна модерна [Електронний ресурс]. – Доступно за: http://uamoderna.com/shafka-dok/mikheeva-irony-in-research http://er.ucu.edu.ua/handle/1/439
 • Міхеєва О.К. «Спецеїдство» та «спецоманія» : радянська влада та інженерно-технічні фахівці Донбасу на початку 1920-х рр. // Схід. – 2014. – № 2 (128). – С.96-101.
 • Міхеєва О.К. Спогади про минуле та їх роль у повсякденному спілкуванні в сімейному колі (за даними глибинних інтерв’ю у Донецькій області) // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Серія «Спеціальні та галузеві соціології». – Т. ХV Вип. 281, Серія «Спеціальні та галузеві соціології», 2014. – С. 436-442.
 • Міхеєва О.К. Повсякденне буття червоноармійців у Донбасі на початку 1920-х років // Схід. – 2014. – № 1 (127). – С. 155-159.
 • Mikheieva O., Sikorska I. The socio-cultural component of the modern urban space governance in Ukraine: major trends and problems // Good governance at local self-government: democracy, decentralization, development. – Proceeding of the 2nd International Scientific Conference, October, 18-19, 2013 Siauliai University, Lithuania, p.60-64.
 • Міхеєва О.К. Сирітство, безпритульність та злочинність неповнолітніх у 1920-ті рр. в контексті соціально-демографічних процесів // Історичні та політологічні дослідження. – Донецьк: ДонДУУ. – 2013. – № 1. –С. 120-130. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/99
 • Міхеєва О.К. Сучасне місто у пошуках публічного простору: на прикладі Донецька // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Серія «Спеціальні та галузеві соціології». – Т. ХІV Вип. 258, Серія «Соціологія», 2013. – С. 560-568.
 • Міхеєва О.К. Проблемні складові повсякденної практики регулювання народжуваності та утримання неповнолітніх у контексті радянської сімейної політики 1920-х рр. // Історичні та політологічні дослідження. – Донецьк: ДонДУУ. – 2013. – № 3 (53). – С187-194. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/95
 • Міхеєва О.К. Проблеми шлюбних відносин у контексті радянської сімейної політики в Україні на початку 1920-х рр. (за матеріалами газет та фахових юридичних часописів // Історичні та політологічні дослідження. – Донецьк: ДонДУУ. – 2013. – № 4 (54). – С.128-133. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/101
 • Міхеєва О.К. Українська міліція 1920-х років на шпальтах газет : матеріали київської справи // Сайт historians.in.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1084-oksana-mikheieva-ukrainska-militsiia-1920-kh-rokiv-na-shpaltakh-hazet-materialy-kyivskoi-spravy
 • Міхеєва О.К. Ідеологія та реальні умови перевиховання злочинців у місцях позбавлення волі в Україні часів непу // Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uamoderna.com/md/213-213 (опубліковано 8 листопада 2013 р.)
 • Міхеєва О.К. Випробування владою: посадова злочинність радянської номенклатури великих міст в Україні часів непу (за матеріалами херсонської справи) // Схід-Захід : Іст.-культурол. зб. – Вип. 15. Спеціальне видання: Проблеми історичної урбаністики / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. – Харків : ТОВ «НТМТ», 2011. – С. 243-263. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/102
 • Міхеєва О.К. «Голос в’язня»: тюремна тематика в публічному дискурсі України часів непу / Міхеєва О. К. // Історичні та політологічні дослідження ; голов. ред. П.В. Добров. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2011. – № 1-2 (47-48). – С. 242-255. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/98
 • Міхеєва О.К. Специфіка висвітлення у періодичних виданнях проблематики злочинності у перші роки введення непу в Україні // Краєзнавство. Спеціальний випуск. – 2010. – № 4. – С. 56-67. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/100
 • Mikheieva O. Sikorska I. The Reformation Process in Ukrainian Higher Education Institutions According to the Credit-Module System: Evaluation by Lecturers and Students // Social Change Review. 8. Issue 1, Summer, 2010. P.83- 94.
 • Міхеєва О.К. Регіональна ідентичність і політичний вибір (на прикладі Донбасу) // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник/Схід. ін-т українознавства ім. Ковальських та ін.; Редкол.: В.В. Кравченко (голов. ред.) та ін. Вип. 9-10: Спец. вид.: Patria/За ред. В. Кравченка. Харків: ООО «НТМТ», 2008.  С. 108 -114. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/96
 • Okszana Mihejeva. Konstruált közös emlékezet Felejtés és az emlékezés Doneck emlékműveinek példáján // Ukrajna színeváltozása 1991–2008: Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök. – KALLIGRAM Pozsony, 2008. – С.220-228
 • Міхеєва О.К. Не все так просто з тими українцями…// Отечественные записки. – № 34 (1). – 2007. – С.97-109.
 • Міхеєва О.К. Соціальний простір міста: можливості «причитування» та управління / Міхеєва О. К. // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Соціологія управління». Серія «Спеціальні та галузеві соціології». Т.VIII. Вип. 3 (80). – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – С. 413-422. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/97
 • Міхеєва О. Державна ідеологія та конструювання спільної пам’яті про минуле: організоване забуття та феномен пригадування (на прикладі пам’ятників Донецька) / Міхеєва О. // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Матеріали другої наукової конференції (Донецьк, 14 квітня 2006 р.) – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 175-180. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/93
 • Міхеєва О.К. Пам’ятники для забуття // Критика 10 (108), жовтень 2006.
 • Mikheieva O.K. Specificity of Society and Power Interaction during Transitional Historical Periods // Changing Diversity : Vectors, Dimensions and Content of Post-Communist Transformation / O.D. Kutsenko, S.S. Babenko (Eds). Kharkiv, 2004. P. 347-357.
 • Міхеєва О.К. Декілька листів з України 1919-го року (фрагменти оцінок безпосередніми учасниками подій початкового періоду радянської влади в Україні) // Наука. Релігія. Суспільство. – № 3. – 2003.

Енциклопедичні статті:

 • Політичний романтизм // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 342-343.
 • Альтернативні рухи // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 17-18
 • Європейська концепція соціальної ексклюзії // Енциклопедія державного управління: у 8 т., Т.7 / Нац.акад.держ.упр. при Президентові України; наук ред..колегія : Ю.В.Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – С. 219-220
 • Політика обмеження соціального виключення в Європі // Енциклопедія державного управління: у 8 т., Т.7 / Нац.акад.держ.упр. при Президентові України; наук ред..колегія : Ю.В.Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – С. 546-548
 • Соціальна ексклюзія // Енциклопедія державного управління: у 8 т., Т.7 / Нац.акад.держ.упр. при Президентові України; наук ред..колегія : Ю.В.Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – С. 635-637

Проекти/Ґранти

 • 2015 – Eugene and Daymel Shklar Research Fellow, Ukrainian Research Institute, Harvard University
 • 2012-2014 – Participation in project “Sharing History, Culture Dialogues” (Euroclio)
 • 2011-2013 – Participation in project HESP ReSET project “Towards a New Cultural History of Eastern and Central Europe”
 • 2011-2013 – Participation in project “The European social policy and models of social partnership, the Jean Monnet Program” (one of the authors of syllabus and textbook)
 • 2012 – Yad Vashem (ISHS) and Euroclio Partnership Development Seminar “Teaching the Holocaust in the 21-st Century”, Jerusalem
 • 2007-2009 – HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching (ReSET) “Rethinking Social Time and Space: National, Regional and (G)local Paradigms in Teaching Eastern and Central Europe”
 • 2009-2010 – Canadian Institute of Ukrainian Studies, CIUS (research grant, title “Urban sociology”)
 • 2004-2007 – HESP ReSET project “Modern Urban Cultures and Identities in “Old” Cities”
 • 2005 – Workshop “Enhancement of Teacher’s skills”, IREX
 • 2004 – Tempus Project № 23250-2002. Host institution: Polytechnic University of Catalonia (Barcelona, Spain)
 • 2004 – Summer School by Consortium for Enhancement of Ukrainian Management Education, Summer Institute “How to design and Deliver a Course in Organizational Behavior”
 • 2004 – CEP Winter School “Teaching Sociology Unconventionally: Communication in classroom” Sociological Faculty, V.N. Karazin Kharkiv National University
 • 2003 – Summer School by Consortium for Enhancement of Ukrainian Management Education, Summer Institute “How to design and Deliver a Course in Leadership” Sudak, Ukraine
 • 2003 – CEP Winter School “Teaching Sociology Unconventionally” Sociological Faculty, V.N.Karazin Kharkiv National University
 • 2002-2003 – ACLS publication grants in the humanities
 • 2000-2001 – ACLS short-term grants in the humanities

Веб-сайти / ID